Archiwum - Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /templates/rehabilitacja44_logo_malopolska_v5_5_5/functions.php on line 202

Łącznik komunikacyjny - budowa

Krzeszowice: łącznik komunikacyjny - budowa
Numer ogłoszenia: 163928 - 2011; data zamieszczenia: 17.06.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ , ul. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice, 
woj. małopolskie, tel. 0-12 2820022, faks 0-12 2820521.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.rehabilitacja-krzeszowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: łącznik komunikacyjny - budowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dokończenie budowy łącznika komunikacyjnego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.26.20.00-6, 45.31.00.00-3, 45.33.23.00-6, 45.44.21.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
 nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 25000 zł.

III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 
TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
  obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


 • oświadczenie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • referencje 900 000 zł. min 2
 • III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • oświadczenie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • oświadczenie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
  oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych 
  w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
  w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju 
  i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane 
  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaIII.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których 
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
 nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

roboty zamienne, wskazanie tańszego dostawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.rehabilitacja-krzeszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
 www.rehabilitacja-krzeszowice.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
 04.07.2011 godzina 09:00, 
miejsce: ORNR Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1, 
32-065 Krzeszowice, 
Sekretariat II piętro pokój 209.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach:
 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały 
być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
 nie

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ZAŁĄCZNIKI:

Zakończenie 2011-07-18
Rozstrzygniecie.pdf 2011-07-06
Siwz.pdf
Wodnokanalizacyjna co wentylacja mechaniczna:
                       co I p..pdf
                       co IIp..pdf
                       co parter.pdf
                       co poz. -1.pdf
                       opis techniczny wyk instalacji, co, wod-kan., went. mech..pdf
                       parter wod kan went.pdf
                       pietro wod kan went.pdf
                       piwnica wod kan went.pdf
                       Rozw_ins_wody.pdf
                       Rozwiniecie_co.pdf
                       Rozwiniecie_II_CO.pdf
                       Zestawienie went.mech..pdf

Przedmiary:
                        K1021-arch-konstr-P 2011-06-16.pdf
                        K1021-CO-P-2011-06-16.pdf
                        K1021-elektryczny-P-2011-06-16.pdf
                        K1021-wentylacja-P-2011-06-16.pdf
                        K1021-wod-kan-P-2011-06-16.pdf

Pliki architektury:
                       A2.pdf
                       A3.pdf
                       A4.pdf
                       A5.pdf
                       A6.pdf
                       A7.pdf
                       A8.pdf
                       A9.pdf
                       A10.pdf
                       A11.pdf
                       A12.pdf
                       A13.pdf
                       A15.pdf
                       A16.pdf
                       A18.pdf
                       A19.pdf
                       A20.pdf
                       A21.pdf
                       A21a.pdf
                       A22.pdf
                       A23.pdf
                       A24.pdf
                       A25.pdf
                       A26.pdf
                       A27.pdf
                       A29.pdf
                       A30.pdf
                       A31.pdf
                      opis_wykonawczy_08_2010.pdf
                      podjazd_dla_niepelnosprawnych.pdf
                     winda_osobowa.pdf
                     zaawansowanie1.pdf
                     zaawansowanie2.pdf
                     zaawansowanie3.pdf
                     zagosp_terenu_a1.pdf

Konstrukcja:
                       K1.pdf
                       K2.pdf
                       K4.pdf
                       K5.pdf
                       K6.pdf
                       K7.pdf
                       K8.pdf
                       K9.pdf
                       K10.pdf
                      krzeszowice_opis.pdf
                      zestawienie_drewna.pdf
                      zestawienie_stali_zbrojeniowej_19.09.2010.pdf
Instalacja elektryczna i słaboprądowa:
                      1A.pdf
                      2A.pdf
                      3A.pdf
                      5A.pdf
                      elektryka_4.pdf
                      elektryka_5-2a.pdf
                      elektryka_5-25a.pdf
                      elektryka_5-31a.pdf
                      elektryka_5-35a.pdf
                      elektryka_5-37a.pdf
                      elektryka_5-38a.pdf
                      elektryka_5-39a.pdf
                      elektryka_5-40a.pdf
                      elektryka_5-41a.pdf
                      elektryka_5-42a.pdf
                      elektryka_5-43a.pdf
                      elektryka_5-44a.pdf
                      elektryka_5-45a.pdf
                      elektryka_5-46a.pdf
                      elektryka_5-46b.pdf
                     OPIS_TECHNICZNY i.elektryczna.pdf
                     OPIS_TECHNICZNY_teletechnika.doc.pdf
                     TT_1.pdf
                     TT_2.pdf
                     TT_3.pdf
                     TT_4.pdf
                     TT_5.pdf
                     TT_6.pdf
                     TT 7.pdf
                     TT 8.pdf
SWiOR.pdf
Zmiana_nr_1_do_SIWZ.pdf
K1021-rozbiorka_wadliwej_konstrukcji-P-2011-06-21.pdf

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice