Archiwum - Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /templates/rehabilitacja44_logo_malopolska_v5_5_5/functions.php on line 202

Wdrożenie e-usługi w zakresie rejestracji pacjentów w ORNR Krzeszowice

 

Krzeszowice:
Numer ogłoszenia: 54162 - 2011; data zamieszczenia: 24.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Wdrożenie eusługi w zakresie rejestracji pacjentów w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu Krzeszowice


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rehablilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ , ul. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice, 
woj. małopolskie, tel. 0-12 2820022, faks 0-12 2820521.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rehabilitacja-krzeszowice.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
  www.rehabilitacja-krzeszowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wdrożenie eusługi w zakresie rejestracji pacjentów w Ośrodku 
Rehabilitacji Narządu Ruchu Krzeszowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: opracowanie oprogramowania dedykowanego, 
wdrożenie, przekazanie praw autorskich i promocja projektu.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.21.12.18-0, 72.26.30.00-0, 72.00.00.00-0, 30.21.00.00-0, 30.23.13.20-6, 
48.82.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.03.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 10000

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • referencje min 2 zamówienia o wartości min 500 000 zł
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


 a) 1 kierownik projektów internetowych - posiadający wyższe wykształcenie kierunkowe (lub kierunkowe studia 
podyplomowe) i doświadczenie w kierowaniu realizacją co najmniej 5 projektów informatycznych i promocyjnych o 
wartości co najmniej 50000 zł każdy, zrealizowanych w przeciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a także posiadający umiejętność harmonogramowania i raportowania przy wykorzystaniu narzędzia Microsoft Project, 
b) 1 analityk biznesowy/systemowy - posiadający wyższe wykształcenie techniczne i doświadczenie w tworzeniu analiz 
biznesowych/systemowych, posiadający udokumentowane doświadczenie w realizacji co najmniej 5 projektów 
informatycznych i o wartości co najmniej 30.000 zł każdy, zrealizowanych w przeciągu ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, legitymujący się posiadaniem certyfikatu Analyzing & Requirements and Defining Solution 
Architectures firmy Microsoft lub równoważnym, c) 1 architekt rozwiązań informatycznych/architekt aplikacji - 
posiadający wyższe wykształcenie techniczne i doświadczenie w tworzeniu architektury systemów informatycznych, 
posiadający udokumentowane doświadczenie w realizacji co najmniej 5 projektów informatycznych o wartości co 
najmniej 30.000 zł każdy, zrealizowanych w przeciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
legitymujący się posiadaniem certyfikatu Analyzing & Requirements and Defining Solution Architectures firmy 
Microsoft lub równoważnym, d) 2 developerów/koderów - każdy z nich posiadający wyższe wykształcenie 
i doświadczenie w zakresie tworzenia złożonych systemów informatycznych, realizacji relacyjnych baz danych
mssql oraz posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów w technologii .net, mssql, c#, VB, 
z których każdy był bezpośrednio zaangażowany w realizację co najmniej 2 projektów polegających na zaprojektowaniu, 
wykonaniu, wdrożeniu i testowaniu systemów rozproszonych, e) 1 grafik komputerowy - posiadający wyższe wykształcenie 
kierunkowe oraz doświadczenie w zakresie tworzenia grafiki komputerowej na potrzeby serwisów internetowych 
i projektowania w części graficznej serwisów internetowych, w tym również z wykorzystaniem technologii flash, 
a także który może udokumentować wykonanie co najmniej 3 projektów graficznych serwisów internetowych 
zrealizowanych w przeciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, f) 1 kierownik projektu 
informatycznego - osoba posiadająca wyższe wykształcenie, a także umiejętność harmonogramowania 
i raportowania przy wykorzystaniu narzędzia Microsoft Project lub równoważnego, posiadająca doświadczenie 
w zarządzaniu projektami informatycznymi w metodyce SCRAM o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia 
tj. mogąca wykazać się doświadczeniem w realizacji co najmniej 3 projektów zarządzania stworzeniem systemu 
o podobnej skali złożoności jak przedmiot zamówienia, g) 1 osoba posiadająca doświadczenie w zarządzaniu 
infrastrukturą informatyczną, w szczególności w zakresie zapewnienia ciągłości dostępu do informacji 
i jej bezpieczeństwa; posiadająca doświadczenie w projektowaniu i zarządzaniu infrastrukturą, 
która wdrożyła w ramach swych obowiązków służbowych co najmniej jeden system ISO 27000

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • sytuacji ekonomicznej i finansowej - w tym zakresie o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 
  posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 800.000,00 zł oraz którzy 
  posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie 
  mniejszą niż 800.000,00 zł.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA 
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
  oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność 
  finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
  dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą 
  wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie 
  wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
  o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług 
  w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat 
  przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
  okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
  wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały 
  wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
  świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat 
  ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, 
  a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, 
  potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną 
  nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
  o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 
  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku 
  podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
  upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
  składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
  z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
  na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
  wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
  o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
  Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 
  lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
  upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
  składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną 
  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
  o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną 
  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
  o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, 
  które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 
  wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
  składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane 
  prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
  właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
  do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
  terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, 
której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % 
pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: 
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
 

    1 - Cena - 50
    2 - rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa - 35
    3 - mozliwości oferowane przez system - 10
    4 - proponowane działania promocyjne - 5

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy: 
nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.rehabilitacja-krzeszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 

ORNR Krzeszowice ul. daszyńskiego 1 32-065 Krzeszowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.04.2011 godzina 09:00, miejsce: ORNR Krzeszowice ul. daszyńskiego 1 32-065 Krzeszowice pok 201.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały 
być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
nieZałączniki:

SIWS podstawowy (DOC)

SOPZ_zal1 (DOC)

SOPZ_zal1_czesc2 (PDF)

Wzór umowy (DOC)Odpowiedzi:

Odpowiedź nr.1 (2011-04-01)

Odpowiedź nr.2 (2011-04-01)


 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2011-04-08)

Zakończenie przetargu (2011-04-13)

 

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice