Archiwum - Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /templates/rehabilitacja44_logo_malopolska_v5_5_5/functions.php on line 202

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wniosku aplikacyjnego i PFU

 Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 16.03.2017 r.

 Wykonanie wniosku aplikacyjnego z załącznikami

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego

 

Dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” – zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych”

 

1.            Nazwa oraz adres Zamawiającego

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SPZOZ, ul. Daszyńskiego 1, 32-085 Krzeszowice

Osoba do kontaktów: Adam Zandecki

Tel.: 12 282 00 22 w.208, 668 311 937

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapytanie opublikowano w dniu 16.03.2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.rehabilitacja-krzeszowice.pl

2.            Nazwa zamówienia

1.      wykonanie wniosku aplikacyjnego z załącznikami dla działania 12.1.2

2.      wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego  dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” – zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych”

3.            Opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71220000–6 - usługi projektowania architektonicznego

71327000-6 – usługi projektowania konstrukcji nośnych

71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71222000-0 – usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71000000-8 – usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Przedmiotem zamówienia jest:

1.      przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 12 Oś priorytetowa Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia dla zadnia pn.: „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” – zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych”. Wniosek aplikacyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentach konkursowych, które znajdują się na stronie www.fundusze.malopolska.pl/ogloszenia-o-naborach Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami ma zostać przygotowany do dnia 26 kwietnia 2017r. i złożony za pośrednictwem systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl do dnia 27 kwietnia 2017 r.

2.      wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, który będzie zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego – rozdział 4 (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) oraz oszacowanie planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych określonych w tym programie funkcjonalno-użytkowym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

Program funkcjonalno-użytkowy będzie częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych, który zostanie ogłoszony na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Program funkcjonalno-użytkowy musi być zgodny z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, którą dysponuje Zamawiający oraz ma służyć do przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie inwestycji.

  1. Zakres rzeczowy projektu będzie obejmował:

Budowę nowego budynku szpitalnego w miejscu, w części wyburzonych obiektów szpitalnych oraz jego instalacyjne, komunikacyjne, funkcjonalne i kubaturowe połączenie z budynkami pozostającymi po wyburzeniach. Zamawiający dopuszcza etapowanie inwestycji. Obiekt będzie położony w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, zarejestrowanej pod nr A-498. Jeden z budynków pozostających po wyburzeniach, budynek szpitalny „Zofia” jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-535. Zamawiający dysponuje archiwalną dokumentacją projektową wykonaną wg stanu prawnego na 2005 r. w ramach, której został wykonany I etap Rozbudowy i przebudowy Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”. Projekt będzie dotyczył kontynuacji tego zadania. Zamawiający dysponuje ważną decyzją wzizt, inwentaryzacją architektoniczną z 2013 r., pozwoleniem konserwatorskim dla w/w dokumentacji projektowej, mapą do celów projektowych z 2016 r. Teren jest uzbrojony w podstawową infrastrukturę techniczną tzn. sieć wod-kan., przyłącz energii elektrycznej, przyłącz gazowy, instalacje teletechniczne. Obiekt będzie służył prowadzeniu lecznictwa stacjonarnego na oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej i rehabilitacji neurologicznej, lecznictwa rehabilitacyjnego ambulatoryjnego i na oddziałach dziennych.

  1. Wymagania dla programu funkcjonalno-użytkowego

a.       Program funkcjonalno-użytkowy powinien zostać opracowany przy założeniu kontynuacji zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2006 r., a dotyczącego przebudowy i rozbudowy Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”. Wykonawca po dokonaniu stosownych uzgodnień z zamawiającym wykona Program funkcjonalno-użytkowy, który będzie stanowił część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie projektu i robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” - zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych”.

b.      Program funkcjonalno-użytkowy powinien pod względem formalnym odpowiadać wymaganiom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (rozdział 4) oraz zawierać karty pomieszczeń i rzuty koncepcyjne kondygnacji.

c.       Zamawiający wymaga, aby program funkcjonalno-użytkowy określał szacunkową wartość wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych (z uwzględnieniem etapowania robót).

d.      Zamawiający wymaga aby program funkcjonalny został opracowany przez architekta z doświadczeniem w projektowaniu obiektów opieki zdrowotnej

e.       Program funkcjonalno-użytkowy będzie służył przygotowaniu wniosku aplikacyjnego.

6.      Termin realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia:

Program funkcjonalno-użytkowy do dnia 21.04.2017 r.

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego z załącznikami do dnia 26.04.2017 r. złożenie w systemie eRPO do dnia 27.04.2017r.

7.      Oferty częściowe

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych na wybraną część zamówienia tzn.:

1.            wykonanie wniosku aplikacyjnego z załącznikami dla działania 12.1.2  albo

2.            wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego  dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” – zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych”

8.      Informacje na temat złożenia oferty dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia

1.            Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2.            Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co potwierdzą stosownym pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez wszystkie podmioty występujące wspólnie.

3.            Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

9.      Opis sposobu przygotowania ofert

1.      Oferta powinna być sporządzona:

1)      w języku polskim, w przypadku gdy do oferty zostaną dołączone dokumenty w języku obcym, to do złożonej w ten sposób oferty i innych dokumentów stanowiących treść oferty należy dołączyć tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy;

2)       pismem maszynowym, komputerowym lub inną trwałą i czytelną techniką;

2.      Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.

3.      Nie dopuszcza się składania ofert alternatywnych i wariantowych.

4.      Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

5.      Oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy. Upoważnienie musi być dołączone do oferty (np. pełnomocnictwo), o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez wykonawcę. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.

6.      W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

7.      Przez poświadczone kopie dokumentów zamawiający rozumie dokumenty podpisane i opieczętowane przez wykonawcę oraz opatrzone klauzulą: „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie przedkładanego dokumentu, z zastrzeżeniem notarialnego poświadczenia pełnomocnictw.

8.      Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, muszą być parafowane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy.

9.      Koszty przygotowania oferty pokrywa Wykonawca.

10.  Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z pomocy podwykonawcy lub podwykonawców powinien wskazać w ofercie, która część niniejszego Zamówienia zostanie im powierzona do wykonania. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawcy jak za działania własne.

11.  Na Ofertę Wykonawcy składają się:

1)       formularz oferty (załącznik nr 1),

2)      pełnomocnictwa do działania w imieniu Wykonawcy (jeżeli zachodzi taka potrzeba).

3)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia sposobu reprezentacji Wykonawcy, lub inny dokument, właściwy dla formy organizacyjnej Wykonawcy potwierdzający sposób reprezentacji Wykonawcy.

4)      Kopia uprawnień zawodowych architekta wraz z potwierdzeniem przynależności do właściwej  izby samorządu zawodowego,

5)      Oświadczenie architekta (załącznik 2) o posiadanym doświadczeniu w projektowaniu obiektów opieki zdrowotnej

10.  Opis sposobu obliczenia ceny

1.      Wykonawca oblicza cenę oferty z uwzględnieniem zapisów zawartych w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty. Cena musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją Zamówienia.

2.      Cena musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.      Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.

11.  Miejsce oraz termin składania ofert

1.                 Ofertę należy złożyć

1)      w formie pisemnej na adresem:

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SPZOZ, 32-065 Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1 pok. nr 209 (sekretariat, poddasze budynku „ZOFIA”). Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego.

lub

2)      drogą elektroniczną (skan podpisanej oferty wraz z załącznikami) na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3)      Termin składania ofert upływa w dniu 24 marca 2017 r. o godz. 13.00

4.      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu: 24 marca 2017 r. o godz. 13.15

12.  Kryteria oceny ofert

1.      Oferty będą oceniane według następujących kryteriów oceny ofert:

a)      Cena wykonania zamówienia brutto (w złotych)            - 90 %

b)      Termin płatności                                                             - 10 %

2.      Sposób oceny ofert.

C - Cena wykonania zamówienia brutto z maksymalną ilością 90 pkt. Maksymalną ocenę – 90 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty zostaną ocenione według wzoru:

Cmin.

C =    __________      x 90 pkt       (gdzie 1 pkt = 1%)

Coferty

symbole:

C – ilość punktów oferty w kryterium cena

Coferty – cena wykonania zamówienia oferty badanej

Cmin. – najniższa cena wykonania zamówienia, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

T - termin płatności z maksymalną ilością 10 pkt. Ofertom zostaną przyznane punkty w następujący sposób:

Termin płatności od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego wraz z podpisanym protokołem odbioru

14dni

21dni

30dni

Ilość punktów

0

5

10

3.      Cena brutto oferty pochodzić będzie z pkt. 1 Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty.

4.      Termin płatności pochodzić będzie z pkt. 2 Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty.

5.      Obliczenia prowadzone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6.      Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta z najwyższą łączną oceną w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Wynik przedstawiany będzie w punktach.

         W = C + T

         gdzie:

         W – Wynik (ilość punktów uzyskanych przez ofertę).

7.      Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zaproszenia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

13.  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z  Wykonawcami, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1.      Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje, Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.

2.      Wykonawcy przekazują korespondencję na adres:

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SPZOZ, 32-065 Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

Tel.: 12 282 00 22, 668 311 937

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(w temacie należy podać tytuł Zamówienia ).

3.      Osoba do kontaktu to Pan Adam Zandecki  t.12 282 00 22 w.208 lub 668 311 937

 

 

Załączniki:

1.      Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

2.      Załącznik nr 2  Oświadczenie


Załącznik nr 1

 do zaproszenia do złożenia oferty

Nazwa i adres wykonawcy:

………………………………….

…………………………………

tel./fax   ………………………..

e-mail: …………………………

FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie wniosku aplikacyjnego z załącznikami oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla zadnia pn. „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SPZOZ – zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych”

1.      Oferujemy wykonanie zamówienia opisanego w zaproszeniu do złożenia oferty za kwotę:

a.       Cena brutto oferty: ...................................................................zł.

(słownie:…………………………………………………………………)

b.      Cena netto oferty: ...................................................................zł.

(słownie:…………………………………………………………………)

c.       Podatek VAT: ...................................................................zł.

(słownie:…………………………………………………………………)

2.        Oferujemy termin płatności za wystawione faktury: 

Termin płatności od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego wraz z podpisanym protokołem odbioru

14 dni

21 dni

30 dni

Należy zaznaczyć właściwy (np. znakiem „X”)

 

 

 

 

3.        Termin wykonania zamówienia:

·         Program funkcjonalno-użytkowy do dnia 21.04.2017 r.

·         Wniosek aplikacyjny z załącznikami dla działania 12.1.2 MRPO do dn. 26.04.2017r.

·         Złożenie wniosku aplikacyjnego w systemie e-RPO do dnia 27.04.2017 r.

4.        Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na warunkach określonych w zaproszeniu do złożenia oferty

5.        Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia do złożenia oferty oraz załącznikami będącymi jego integralną częścią i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

6.        Oświadczamy, że wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna.

7.        Oświadczamy, że nie później niż na dzień składania ofert, wykonawca spełnia wymagania określone przez zamawiającego.

8.        Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w zaproszeniu do złożenia oferty, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

9.        Oferta zawiera/nie zawiera* informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zawarte są na stronach: ……………………………. oferty.

 

 

 

...................………..                          ……………..………………………..…………………

Miejscowość, data                                                             Podpis/y osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

 

/ * /  - niepotrzebne skreślić

 


 

Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

dotyczące doświadczenia w projektowaniu obiektów opieki zdrowotnej

 

 

 

Oświadczam, że dysponuję doświadczeniem w projektowaniu obiektów opieki zdrowotnej, posiadam aktualne uprawnienia do projektowania branży architektonicznej oraz posiadam aktualne członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego

 

 

 

 

…………………………                                                    …………………………..

Data i podpis architekta                                                        Data i podpis Wykonawcy

 


Zmiana zaproszenia do złożenia oferty [PDF]

Wniosek aplikacyjny pytania i odpowiedzi [PDF]

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice