Archiwum - Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /templates/rehabilitacja44_logo_malopolska_v5_5_5/functions.php on line 202

Świadczenie usługi sprzątania

 

 

Krzeszowice: świadczenie usługi sprzątania
Numer ogłoszenia: 202230 - 2011; data zamieszczenia: 15.07.2011


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rehablilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ , ul. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice, 
woj. małopolskie, tel. 0-12 2820022, faks 0-12 2820521.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www. rahabilitacja-krzeszowice.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
  www.rehabilitacja-krzeszowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usługi sprzątania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: utrzymanie czystości w siedzibie 
ORNR Krzeszowice SP ZOZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.12.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 4000

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
  nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 

 • oświadczenie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • oświadczenie
 • III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 

 • oświadczenie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 

 • oświadczenie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 

 • oświadczenie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA 
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
  oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
  należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania 
  braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
  przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
  albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których 
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
 nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy:
 tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

w przypadku wystąpienia czasowego wyłączenia części obiektu z powodu remontów, pracy budowlanych i innych 
uzasadnionych przyczyn. W takim przypadku, kwota należności zostanie zmniejszona proporcjonalnie do okresu 
i wyłączonej powierzchni. w przypadku zwiększenia powierzchni do sprzątania - kwota należności zostanie zwiększona 
proporcjonalnie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.rehabilitacja-krzeszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.rehabilitacja-krzeszowice.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24.07.2011 godzina 09:00, miejsce: ORNR Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1, 
32-065 Krzeszowice, 
Sekretariat II piętro pokój 209.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
 nie

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DO POBRANIA:

 

 

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice