Archiwum - Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /templates/rehabilitacja44_logo_malopolska_v5_5_5/functions.php on line 202

PRZETARG NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Krzeszowice: Dostawa środków czystości, higienicznych, dezynfekcyjnych oraz sprzętu do utrzymania czystości 
Numer ogłoszenia: 405662 - 2013; data zamieszczenia: 07.10.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rehablilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ , ul. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice, woj. małopolskie, tel. 0-12 2820022, faks 0-12 2820521. 
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rehabilitacja-krzeszowice.pl 
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.rehabilitacja-krzeszowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków czystości, higienicznych, dezynfekcyjnych oraz sprzętu do utrzymania czystości. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawę środków czystości, higienicznych, dezynfekcyjnych oraz sprzętu do utrzymania czystości stosownie do potrzeb Zamawiajacego, umowa na 12 miesięcy, SP ZOZ 181 łóżek. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.70.00.00-7, 33.76.10.00-2, 24.45.50.00-8, 33.63.16.00-8, 39.80.00.00-0, 39.22.40.00-8, 19.52.00.00-7. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 


• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o oświadczenie 
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o oświadczenie 
• III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o oświadczenie 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o oswiadczenie 
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o oswiadczenie 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

a) zmiana danych Wykonawcy i Zamawiającego: tj. w przypadku zmiany danych firmy (np. adresu, nazwy, rachunku bankowego, itd.) w przypadku m.in. przejęć, przekształceń, zmiany siedziby itp., b) Zamawiający dopuszcza zmniejszenie ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia w przypadku obniżenia cen przez Wykonawcę, c) ustawowa zmiana wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę cen brutto towarów w trakcie realizacji umowy, w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT dla przedmiotu umowy, wówczas strony dokonają odpowiedniej zmiany zapisów umowy, bez zmiany wartości netto umowy, d) zmiana numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu przy zachowaniu parametrów określonych w umowie, e) zaprzestanie wytwarzania danego asortymentu przez producenta f) wprowadzenie na rynek produktu zmodyfikowanego o parametrach nie gorszych niż określone w umowie, bądź udoskonalonego, g) wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie mającym wpływ na realizację umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.rehabilitacja-krzeszowice.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.rehabilitacja-krzeszowice.pl. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2013 godzina 09:00, miejsce: ORNR Krzeszowice SP ZOZ, 32 - 065 Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1, Sekretariat II piętro pokój 209. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKISIWZ, pobierz dokument >>

Załącznik nr 1, SIWZ, pobierz dokument >>

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Ogłoszenie o zakończeniu przetargu (DOC)

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice