Archiwum - Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /templates/rehabilitacja44_logo_malopolska_v5_5_5/functions.php on line 202

Budowa łącznika komunikacyjnego

Krzeszowice: Budowa łącznika komunikacyjnego 
Numer ogłoszenia: 349964 - 2010; data zamieszczenia: 28.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rehablilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ , ul. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice, 
woj. małopolskie, tel. 0-12 2820022, faks 0-12 2820521.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rehabilitacja-krzeszowice.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
  www.rehabilitacja-krzeszowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa łącznika komunikacyjnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: budowa łącznika pomiędzy budynkami, wraz 
z urządzeniami technicznymi.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • do 50% wartości zamówienia


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.26.25.00-6, 45.31.00.00-3, 45.33.23.00-6, 45.44.21.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 10000 zł.

III.2) ZALICZKI

   1. Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 
TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
  obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


 • wpis do ewidencji
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonanie co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat w obiektach 
  użyteczności publicznej


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


   1. III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
   2. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych 
  podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące 
  tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których 
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy:
 tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) w przypadku wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia na roboty zamienne; 2) w przypadku wystąpienia 
innych nieprzewidzianych sytuacji związanych z przedmiotem zamówienia mających istotny wpływ na realizację 
inwestycji. 3) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu umowy, np. zmiany stawki podatku VAT, zmiana stawki VAT mająca wpływ na cenę 
brutto następuje z dniem urzędowej zmiany stawki, przy czym cena netto pozostanie niezmienna.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.rehabilitacja-krzeszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.rehabilitacja-krzeszowice.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2010 godzina 09:00, 
miejsce: ORNR Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice, II piętro pokój 201.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały 
być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
nie

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
ZAŁĄCZNIKI:

zestawienie_drewna.xls

zawiadomienie_o_najkorzystniejszej_ofercie.jpg

wyjanienie_do_SIWZ.pdf

winda_osobowa.doc

siwz_28.10.ostateczny.doc

rozstrzygnicie_przetargu.jpg

projekt_rozbiorki_21.10.2010.doc

podpisanie umowy.doc

opis_techniczny_instalacje_sanitarne.doc

ogoszenie.doc

krzeszowice.opis.doc

informacja o zmianach.pdf

elektryka_5-46b.pdf

elektryka_5-46a.pdf

elektryka_5-45a.pdf

elektryka_5-44a.pdf

elektryka_5-43a.pdf

elektryka_5-42a.pdf

elektryka_5-41a.pdf

elektryka_5-40a.pdf

elektryka_5-39a.pdf

elektryka_5-38a.pdf

elektryka_5-37a.pdf

elektryka_5-35a.pdf

elektryka_5-31a.pdf

elektryka_5-2a.pdf

elektryka_5-25a.pdf

elektryka_5-15a.pdf

elektryka_4.pdf

elektryka_3.pdf

elektryka_2.pdf

elektryka_1.pdf

ZmianaSIWZ.doc

Zestawienie_stali_zbrojeniowej_19.09.2010.xls

Zestawienia_stali_PROFILOWEJ.xls

WODKAN_PIWNICA.pdf

WODKAN_PITRO.pdf

WODKAN_PARTER.pdf

W4.pdf

W3.pdf

W2.pdf

W1.pdf

TT_8.pdf

TT_7.pdf

TT_6.pdf

TT_5.pdf

TT_4.pdf

TT_3.pdf

TT_2.pdf

TT_1.pdf

SWiOR.doc

SIWZ 08.11.2010.doc

Rozwiniecie_co.pdf

Rozwiniecie_II_CO.pdf

Rozw_ins_wody.pdf

Rozw_ins_kanalizacji2.pdf

Rozw_ins_kanalizacji1.pdf

RT_-_KRZESZOWICE_NR`10.pdf

RT_-_KRZESZOWICE_NR4.pdf

PIWNICA_CO.pdf

PIETRO_CO.pdf

PARTER_CO.pdf

OPIS_WYKONAWCZY_08_2010.doc

OPIS_TECHNICZNY_wykonawczy.doc.pdf

OPIS_TECHNICZNY_teletechnika.doc.pdf

KRZESZOWICE_NR3.pdf

K9.pdf

K8.pdf

K7.pdf

K6.pdf

K5.pdf

K2.pdf

K1021-wod-kan-przedmiar-2010-10-28.pdf

K1021-elektr-przedmiar-2010-10-28_1.pdf

K1021-elektr-przedmiar-2010-10-28.pdf

K1021-arch_konstr-przedmiar-2010-10-28_wersja 2.pdf

K1021-CO-przedmiar-2010-10-14.pdf

K1.pdf

II_PIETRO_CO.pdf

A9.pdf

A8.pdf

A7.pdf

A6.pdf

A5.pdf

A4.pdf

A30.pdf

A3.pdf

A29.pdf

A28.pdf

A27.pdf

A26.pdf

A25.pdf

A24.pdf

A23.pdf

A22.pdf

A21a.pdf

A21.pdf

A20.pdf

A2.pdf

A19.pdf

A18.pdf

A17.pdf

A16.pdf

A15.pdf

A13.pdf

A11.pdf

A10.pdf

A1.pdf

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice