Archiwum - Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /templates/rehabilitacja44_logo_malopolska_v5_5_5/functions.php on line 202

PRZETARG NA DOSTAWĘ LEKÓW

Najkorzystniejsza oferta.
Ogłoszenie o zakończeniu przetargu

 

 

Krzeszowice: dostawa leków 
Numer ogłoszenia: 105259 - 2013; data zamieszczenia: 10.06.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ , 
ul. Daszyńskiego 1, 
32-065 Krzeszowice, woj. małopolskie, 
tel. 0-12 2820022, faks 0-12 2820521. 
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rehabilitacja-krzeszowice.pl 
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:www.rehabilitacja-krzeszowice.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa leków. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa lekarstw do ośrodka rehabilitacji wartość roczna ok. 100.000 zł. brutto. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6, 33.66.11.00-2, 33.66.12.00-6. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. 

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: brak
III.2) ZALICZKI 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o oświadczenie, dokument 
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o oświadczenie 
• III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o oświadczenie 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o oswiadczenie 
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o oświadczenie 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.rehabilitacja-krzeszowice.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2013 godzina 09:00, 
miejsce: ORNR Krzeszowice SPZOZ ul. Daszyńskiego 1, Krzeszowice. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

do pobrania >> SIWZ.pdf

 

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice