Archiwum - Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /templates/rehabilitacja44_logo_malopolska_v5_5_5/functions.php on line 202

dostawa leków

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 93445-2016 z dnia 2016-06-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krzeszowice
dostawa leków do SP ZOZ o specjalności rehabilitacyjnej
Termin składania ofert: 2016-06-28
________________________________________
Krzeszowice: dostawa leków
Numer ogłoszenia: 121041 - 2016; data zamieszczenia: 06.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 93445 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rehablilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ, ul. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice, woj. małopolskie, tel. 0-12 2820022, faks 0-12 2820521.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa leków.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa leków do SP ZOZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6, 33.66.11.00-6, 33.66.12.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•    zdrowe ceny sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach, rynek 15, 32-005 Niepołomice, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 120000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•    Cena wybranej oferty: 10403,12
•    Oferta z najniższą ceną: 10403,12 / Oferta z najwyższą ceną: 10403,12
•    Waluta: PLN .Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice