Archiwum - Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /templates/rehabilitacja44_logo_malopolska_v5_5_5/functions.php on line 202

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa i świadczenie żywienia

Ogłoszenie nr 500123434-N-2018 z dnia 04-06-2018 r.
Ośrodek Rehablilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ: dostawa i świadczenie żywienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 554477-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ośrodek Rehablilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 35200139400000, ul. ul. Daszyńskiego  1, 32065   Krzeszowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 0-12 2820022, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 0-12 2820521.
Adres strony internetowej (url): rehabilitacja-krzeszowice.pl
Adres profilu nabywcy: rehabilitacja-krzeszowice.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
rehabilitacja-krzeszowice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: SP ZOZ
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa i świadczenie żywienia
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1/V/ZP/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
dostawa i wydawanie posiłków całodziennych dla pacjentów Ośrodka
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 55520000-1

Dodatkowe kody CPV: 53200000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 760104
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 12.75
Oferta z najniższą ceną/kosztem 10.82
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10.82
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice