Archiwum - Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /templates/rehabilitacja44_logo_malopolska_v5_5_5/functions.php on line 202

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 

WARUNKI KONKURSU

 

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „KRZESZOWICE” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzeszowicach, ul. Daszyńskiego 1, 32 - 065 Krzeszowice, zwany dalej „Zamawiający”, lub „ORNR Krzeszowice” zaprasza do udziału w konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich (zabezpieczenie pracy lekarzy, oraz udzielanie koniecznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów) w następujących dniach:

1.     pon-pt. w godz. 19.00 – 7.00

2.     sob. w godz. 7.00 – 7.00 (nd)

3.     w nd. i święta w godz. 07.00 - 7.00 (pon)

 

przez okres 2 lat od dnia 1 listopada 2016 r.

 

Wartość zleconych świadczeń: ok. 22.000 zł./mc; 264.000 zł./rok; 528.000 zł./2 lata

 

Podstawy prawne:

1)     ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o działalności leczniczej,

2)     ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

 

O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki :

·      są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

·        posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotowych świadczeń

·       spełniają i przyjmują kryteria określone w niniejszych Warunkach konkursu ofert oraz we wzorze umowy, a w szczególności dysponują personelem posiadającym uprawnienia lekarskie, niezbędne do wykonywania niniejszego zamówienia,

·      będą posiadać umowę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na kwotę przewidzianą przez stosowne przepisy.

 

§1

Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem konkursu ofert są świadczenia medyczne na rzecz pacjentów ORNR ”KRZESZOWICE” – pełnienie dyżurów lekarskich w dniach i godzinach jak opisano powyżej.

- Pracownikiem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Artur Baranowski

- Termin realizacji przedmiotu umowy: 2 lata, od dnia 1 listopada 2016 r. do 31 października 2018 r.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Wybrany zostanie jeden podmiot, którego obowiązkiem będzie zabezpieczyć pełnienie dyżurów w pełnym zakresie wskazanym powyżej.

 

 

 

§2

Zasady przygotowania ofert

1.     Oferent składa oferty zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym regulaminie.

2.     Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.     Oferta winna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym, odręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta nieczytelna nie będzie rozpatrywana.

4.     Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników były ponumerowane kolejnymi numerami w prawym dolnym rogu strony.

5.     Załącznik nr 1 – Formularz oferty,  oświadczenia oraz wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany, winny być podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela oferenta. Upoważnienie do podpisania oferty winno być do niej dołączone, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty. Formularz ofertowy musi być podpisany w sposób właściwy dla statusu oferenta  w zakresie prawa do reprezentacji i podejmowania zobowiązań finansowych.

 

§ 3

1.     W celu przeprowadzenia konkursu ofert Kierownik Zamawiającego powołał Komisję konkursową.

2.     Komisja konkursowa odrzuci oferty w przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w zw. z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o działalności leczniczej.

3.     Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, Komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszonym ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.

4.      Kierownik Zamawiającego unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy na świadczenia zdrowotne na podstawie art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w zw. z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o działalności leczniczej.

5.      Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad postępowania w sprawie zawarcia umowy na świadczenia zdrowotne, przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 152 - 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w zw. z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o działalności leczniczej.

 

§ 3

Termin, miejsce i sposób składania ofert.

Ofertę  należy złożyć w dwóch kopertach w siedzibie  Zamawiającego w pok. 209 do dnia 17  października  2016 r. godz. 09.00

 

Kopertę należy zaadresować:

 

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „KRZESZOWICE” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krzeszowicach,                                                                        ul. Daszyńskiego 1,                            

32 - 065 Krzeszowice,

Tytuł:

„Konkurs na świadczenie dyżurów lekarskich”

 

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17 października 2016 r. godz. 09.15 w  Sali konferencyjnej                        w siedzibie Zamawiającego.

 

1.     Wymagany termin związania ofertą – 30 dni..

2.     Oferent (na żądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana.

3.     Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia

4. W przypadku gdy świadczeniodawca nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, Ośrodek wezwie do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

 

 

§ 4

Dokumenty, które należy załączyć do oferty

1.     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

2.     Formularz oferty

3.     Kopia polisy lub pisemne zobowiązanie się oferenta do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

Uwaga: Kopię polisy należy dostarczyć w przededniu podpisania umowy.

4.     Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 i 3 można składać w formie kopii, z adnotacją oferenta „za zgodność z oryginałem” oraz „dokument aktualny na dzień składania ofert”.

 

§ 5

Udzielenie wyjaśnień dotyczących konkursu

Oferent, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących konkursu powinien wystąpić z pisemnym zapytaniem. Wszelkie wyjaśnienia będą udzielane niezwłocznie w formie pisemnej oferentowi, oraz publikowane na stronie internetowej ORNR, bez ujawnienia źródeł zapytania.

§ 6

Postępowanie konkursowe

 

1.     Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej.

2.     Oferent może uczestniczyć w części jawnej. W części jawnej członkowie komisji :

·      stwierdzają prawidłowość ogłoszenia konkursu ofert oraz informują o liczbie otrzymanych ofert,

·      otwierają koperty zawierające nazwę firmy i adres oferenta, którego oferta jest otwierana,

·      ustalają, które z ofert spełniają warunki konkursu

·      przyjmują wyjaśnienia i oświadczenia złożone przez oferentów w części jawnej,

·      przyjmują do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia składane przez oferentów,

3. Odrzuca się ofertę:

1) złożoną przez świadczeniodawcę po terminie;

2) zawierającą nieprawdziwe informacje;

3) jeżeli świadczeniodawca nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny świadczeń opieki zdrowotnej;

4) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

6) jeżeli świadczeniodawca złożył ofertę alternatywną;

7) jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa

4. W przypadku gdy świadczeniodawca nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

 

§ 7

Kryterium oceny

Porównanie ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmuje w szczególności: jakość, kompleksowość, dostępność, ciągłość i cenę.

 

Jedynym kryterium oceny ofert spełniających wszystkie warunki formalne, oraz zapewniających ciągłość, kompleksowość, dostępność i stosowną jakość udzielanych świadczeń, oraz kwalifikacje personelu jest cena.

 

§ 8

Rozstrzygnięcie konkursu

1. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert, po zatwierdzeniu protokołu z przebiegu Konkursu Ofert przez Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „KRZESZOWICE” SPZOZ w Krzeszowicach, przesyła się wszystkim oferentom. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego podając firmę            (nazwę) i adres oferenta wybranego, oraz publikuje na stronie internetowej zamawiającego. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert komisja konkursowa rozwiązuje się.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w terminie 7 dni od daty składania ofert .

 

§ 9

W zakresie nie uregulowanym w niniejszym regulaminie, zastosowanie znajdą przepisy ustawy o działalności leczniczej, oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

 

 

 

Załączniki:

1.     Formularz ofertowy

2.     Wzór oświadczenia członka komisji

3.     Wzór umowy.

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice