Archiwum - Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /templates/rehabilitacja44_logo_malopolska_v5_5_5/functions.php on line 202

Dostawa i świadczenie usług żywienia. - wybór oferty

Krzeszowice: Dostawa i świadczenie usług żywienia
Numer ogłoszenia: 184158 - 2014; data zamieszczenia: 30.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 147574 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rehablilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ, ul. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice, woj. małopolskie, tel. 0-12 2820022, faks 0-12 2820521.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i świadczenie usług żywienia.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa i świadczenie usług żywienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 53.20.00.00-9, 55.52.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Catermed SA, ul. Siemaszki 15a, 31-201 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 500000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

  • Cena wybranej oferty: 9,68

  • Oferta z najniższą ceną: 9,68 / Oferta z najwyższą ceną: 10,43

  • Waluta: PLN.

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice