Archiwum - Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /templates/rehabilitacja44_logo_malopolska_v5_5_5/functions.php on line 202

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na dostawa i świadczenie usług żywienia

Krzeszowice: dostawa i świadczenie usług żywienia Numer ogłoszenia: 129892 - 2015; data zamieszczenia: 01.06.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 64035 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Rehablilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ, ul. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice, woj. małopolskie, tel. 0-12 2820022, faks 0-12 2820521.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa i świadczenie usług żywienia.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: ok. 184.140 posiłków/rok (śniadania, obiady, kolacje) ośrodek rehabilitacji, leczenie stacjonbarne, pełna obsługa.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 53.20.00.00-9, 55.52.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 Catermed S.A., ul. Siemaszko 15a, 31-201 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 500400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 Cena wybranej oferty: 8,87

 Oferta z najniższą ceną: 8,87 / Oferta z najwyższą ceną: 10,42

 Waluta: PLN.

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" SP ZOZ

ul. Daszyńskiego 1
32-065 Krzeszowice